ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Jelen adatvédelmi – adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy Szabó Tibor e. v. (székhely: 6720 Szeged Arany János u. 7. fsz. 5., elektronikus levelezési
cím: coach.tibtib@gmail.com, adószám: 68589082-1-26, a továbbiakban: „Adatkezelő”) a tibtib.hu oldalon és további oldalakon elérhető honlapján tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelőnél való regisztrációval kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket.

Fogalmak:

• Személyes adat akkor kezelhető, ha
o ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
o azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott

körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a

személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Érintettek jogai:

o kezelése jogellenes,
o az érintett kéri,
o az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve,

hogy a törlést törvény nem zárja ki,
o az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben

meghatározott határideje lejárt,
o azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

o a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az

adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve,

ha az adatkezelést törvény rendelte el,
o a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
o a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

• Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.